Државите мора да штитат од злоупотреба на човековите права на својата територија и/или јурисдикција од трети страни, вклучително и во рамки на деловните претпријатија. Оттука, неопходно е преземање соодветни чекори за спречување, истражување, казнување и реституција на такви злоупотреби преку ефективни јавни политики, законодавство и судска заштита.