Публикацијата опфаќа теоретска содржина на поимот насилство, типологија и факторите кои водат до насилство. Се дава анализа на насилството во Македонија, евидентирани случаи на насилство од страна на надлежните институции, регулирање на насилството во македонското законодавство, како и сумација на претходни истражувањата во Македонија на оваа тема.