Позиционен труд на ЕУРОРДИС – Европска организација за ретки болести преведен на македонски јазик.