Активностите на овој проект се дизајнирани за да се постигне вклучувањето на жените во пазарот на трудот како и да се подржи нивното претприеништво на долг рок. Конзорциумот идентификуваше стратегија на обука ориентирана според потребите којашто ги квалификува си спрема жените од етничките заедници за влегување во трудот на пазарот и создавање на нивен сопствен бизнис.