Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), во периодот јули – септември 2015 година, следејќи ја примената на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) и Законот за медиуми (ЗМ), ја набљудуваше работата на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и работата на Македонската радиотелевизија (МРТ). Примената на законите главно се анализира преку влијанието што законските од-
редби го имаат врз надлежните институции и медиумите.