Економските оператори не можат да го остварат правото на увид во документацијата од постапките за јав-
ни набавки во кои учествувале. Со оневозможувањето на увид во документацијата за спроведените постапки
за јавни набавки, само се зголемува впечатокот на компаниите дека постапката не обезбедила фер    натпревар и дека нивниот сомнеж за нерегуларности е оправдан.