Овој мониторинг извештај е дел од проектот ,, Зачувување на шумата – инвестиција во иднината “кој има за цел да ја подобри соработката на заинтересираните страни за намалување на дивата сеча ( дрвокрадството ) и зачувување на шумскиот фонд како природно богатство на Р. Македонија. Како дел од активностите во склоп со овој проект беше и спроведување на мониторинг со цел следење и проценка на динамиката, квалитетот и обемот на работа на институции кои на некој начин се инволвирани со проблемот на дива сеча на шумите и заштитата на шумскиот фонд.