Честата промена на бројот на буџетските корисници од година во година привлекува внимание и често се поставува прашањето која е нивната функција и кои се обврските на институциите кои ја сочинуваат оваа категорија. Буџетските корисници се корисници од првата линија од областа на законодавната, извршната и судската власт, фондовите, корисниците на буџетите на општините и корисниците основани со закон на кои им е доверено вршење на јавни овластувања.