МЕРЦ 23 (merc.org.mk) претставува датабаза која овозможува категоризација, накрсно референцирање и структурно претставување на постоечката документација во земјата и Европската Унија за областите од Поглавјето 23 – правосудство, антикорупција и темелни права.
МЕРЦ 23 го одржуваат граѓанските организации кои учествуваат во Мрежа 23 и проектот Мрежа 23+.