Целта на овој документ e да ги претстави постојните механизми за учество на засегнатите страни при развојот на јавните политики, да даде критички осврт на нивната имплементација и препораки за нивно подобрување. Понудените решенија ќе овозможат унапредување на начинот на комуникација меѓу државните органи и засегнатите страни, а истовремено ќе влијаат врз засилување на демократските аспекти на развојот на јавните политики.