Në lidhje me numrin e qytetarëve dhe subjekteve juridike që kanë dorëzuar njëfarë kërkese administrative
në institucionin e caktuar, vlerësohet se në shtet ka afro 100.0001 lëndë për të cilat veprohet në nivel vjetor.
Ato janë a.q. lëndë në procedurë administrative për të cilat organet publike vendosin në bazë vjetore dhe për të cilat
është miratuar vendim ose aktvendim i caktuar.