Ky raport është përgatitur si pjesë e projektit katër-vjeçar “Acquis e Shoqërisë Civile Ballkanike – Fuqizimi i Advokacisë, Potencialit Monitorues dhe Kapaciteteve të OSHC-ve”, financuar nga BE në kuadër të “Programeve të Partneritetit për Organizatat e Shoqërisë Civile” dhe bashkë-financuar nga Balkan Trust for Democracy (BTD). Projekti po zbatohet nga Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN), në periudhën 2012-2016, në bashkëpunim me 11 partnerë nga BE, Ballkani perëndimor dhe Turqia.