Овој извештај е подготвен во рамки на проектот на Националната мрежа против насилство врз жените и
семејно насилство „Застапување за обезбедување на одржливост на специјализираните сервиси за жртви на
семејно насилство на територијата на Република Македонија“, а со поддршка на Проектот на УСАИД за
граѓанско општество и Фондација Отворено Општество Македонија. Проектот се спроведува во партнерство со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Организација на жени на Свети Николе, Женски Форум Тетово и Кризен центар Надеж и Организација на жени на Град Скопје.