Komunat janë përgjegjëse për kryerjen e aktiviteteve në fushat e mëposhtme: planifikimi urban (urban dhe rural), dhënien e lejeve të ndërtimit për ndërtesat me rëndësi lokale të përcaktuara me ligj, rregullimi hapësinor
dhe rregullimi i tokës ndërtimore; mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës; zhvillimi ekonomik lokal; shërbimet komunale; kultura; sporti dhe rekreacioni; kujdesi social dhe mbrojtja e fëmijëve; arsimi fillor dhe i mesëm; kujdesi shëndetësore; mbrojtja dhe shpëtimi i qytetarëve dhe mallrave; mbrojtja nga zjarri; dhe çështje të tjera të
përcaktuara me ligj.