Подигање на свеста на граѓаните за промена на нивните ставови и однесувања во врска со семејното насилство (намалување на бројот на жртви на семејно насилство) и превенција.