Kur do dëgjojme për kontrata të nënshkruara jashtë hapësirave afariste zakonisht na kujtohen kontratat e lidhura në largësi.Me shitjen nga larg nënkuptohen ofrim i mallrave ose shërbimeve me ndihmën e mjeteve të ndryshme të komunikivit me konsumatorin i cili nuk është prezent por me anë të telefonit ose me pagesë ta realizoj blerjen. Këtu bëjnë pjëse shitjet nga katalog, fletë- njoftime të shtypura, materiale reklamuese dhe porosi, telefona, automate e të ngjashëm.