Во насока на спречување на организираниот криминал, пред се на трговијата со луѓе како една од најсериозните облици на злоупотреба на основните човекови права, во Република Македонија, во изминатите неколку години засилено беа преземани активности од страна на различни институции и организации во различни сфери на делување.