Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности ,, Подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво” со поддршка на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и Тетово.