Овој извештај ги сублимира резултатите од набљудувањето на спроведувањето на децентрализацијата во општина Струга за периодот јануари – декември 2011 година и првите 6 месеци (јануари – јуни) од 2012 година. Истиот е изработен во рамки на проектот Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Mониторинг на спроведувањето на децентрализацијата и мониторинг на јавните набавки на локално ниво – Поддршка на центри на заедницата “, што се спроведува во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и со Центарот за развој на локалната демократија (ЦРЛД).