Во прилог следи кратко истражување во форма на документ за јавна политика кое се базира на забелешките за работата на судовите и на медиумите од повеќе институции кои се групирани во три дела и тоа: интернационални политички организации и интернационални граѓански организации, локални јавни и граѓански организации.