Недоволно познавање на новинарите на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Само 50% од анкетираните новинари се целосно запознаени со ова свое право. Новинарите ја оценуваат достапноста до информациите од јавен карактер како тешка, и тоа делумно или целосно. Притоа, ниту
еден од анкетираните не оценил дека пристапот до информациите е лесен.