Енергетска ефикасност е користење/трошење на помалку енергија за ист производ или услуга.Енергетската ефикасност заштедува енергија, пари и ги намалува емисиите на загадувачки гасови во атмосферата. Енергетската ефикасност не е зачувување на енергија. Зачувување на енергијата подразбира намалување или откажување од услугата за да се заштеди енергија. На пример, исклучувањето на светилките е зачувување на енергија, но останувате во темница. Замената на жаречката светилка со компактна флуоресцентна светилка (која користи многу помалку енергија за да го произведе истиот интензитет на осветлување) е енергетска ефикасност.