Целта на означувањето на храната, односно информациите поврзани со храната, е
да им се овозможи на потрошувачите да добијат клучни информации за природата
и карактеристиките на храната што ќе им помогне во вистинскиот избор на храната
која ја купуваат. Најважното правило е дека означувањето, презентирањето и рекла-
мирањето на храната (вклучувајќи го и нејзиниот облик, изглед или пакување) не
смее да го доведе во заблуда потрошувачот.