Дрога е секоја психоактивна супстанца од растително или синтетичко потекло која внесена во организмот, менува една или повеќе функции и ако повторно се земе доведува до промена на психичка или физичка активност.