Кратка содржина од резултатите од спроведеното истражување за имотените и наследните права на жените во Полошкиот регион.