На овој Инфо-график се прикажани клучните резултати од спроведеното истражување за степенот на финансиска писменост и финансика инклузија на населението во Република Северна Македонија.