Под ’активна транспарентност’ се подразбира објавувањето информации на сопствена иницијатива на институциите, без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до тие информации. Наспроти
тоа, во случаите кога до институцијата се доставува барање за одредена информација, станува збор за ’реактивна транспарентност’.