Судството како трета власт покрај законодавната и извршната, е еден  од столбовите на секоја демократска земја. Додека принципот на checks and balances функционира помеѓу законодавната и извршната власт, судството како независна и самостојна трета власт влијае и ја одржува демократската хармонија во една земја водејќи сметка за основните слободи и права на човекот и граѓанинот.