Në kuadër të projektit “Qytetari në vend të parë” është bërë analiza e transparencës së ueb faqeve të njësive të vetëqeverisjeve lokale me qëllim që të përcaktohet se sa vetëqeverisjet lokale me transparencë i publikojnë informacionet për qytetarët dhe palët e interesuara.