Презентација на работата на ССРМ во Ромската редакција на МТВ.

Prezentiribe e Kriseskoro soveto ani radza ki RM.