Предмет на истражување, а со тоа и на оваа анализа за односот на општините кон јавните набавки беа актуелните практики во 21 општина во Македонија, или во дури ¼ од сите општини во земјава. Покрај ваквиот голем примерок, се водеше сметка при неговото составување и при изборот на општините што ќе го сочинуваат да се запазат неколку критериуми за тој да биде целосно релевантен за извлекување на заклучоци за состојбата во сите општини во земјава.