Politika e konsumatorit kërkon një sërë dispozitash ligjore dhe veprimesh institucionale për të mundësuar mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të konsumatorit ndaj tregtarëve, në mënyrë që të rivendosë çekuilibrin ekonomik dhe ligjor mes këtyre dy palëve. Ky ishte arsyetimi prapa vendosjes së ligjit për konsumatorin e BE – së, i cili ka ofruar një volum të konsiderueshëm të akteve nënligjore dhe të jurisprudencës në pothuajse dyzet vitet e fundit.