Констатацијата дека корупцијата претставува појава која ги зафаќа сите сегменти од општеството и не смее да се смета за изолирана појава, уште повеќе добива во своето значење кога станува збор за политичката корупција или корупцијата во политиката.