За подобро да се разбере ниското ниво на употребата заедници, фармацевти, раководители во здравствени
на контрацепцијата во Република Македонија, Х.Е.Р.А. – институции и донесувачи на одлуки.
Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување Истражувањето беше дел од регионалната студија во 2011 година спроведе квалитативно истражување за спроведена во седум земји со среден приход во бихевиојоралните и социо-културолошките норми, кои Источна Европа и Централна Азија (Македонија, Србија, што влијаат на пристапот и употребата на Босна и Херцеговина, Бугарија, Ерменија, Азербејџан и контрацептивните методи. Поспецифична цел на Казахстан), со техничка помош од Меѓународната истражувањето беше да направи проценка на знаењата федерација за планирано родителство – Европската и мислењата кај различни целни групи за употребата на мрежа (IPPF EN) и Фондот за население на Обединетите контрацепцијата, пристапот и квалитетот на услугите и Нации (UNFPA). влијанието на политиките и реформите во здравство во однос на достапноста на контрацепцијата.