Женското претприемништво е возможно и
функционално и во руралните средини.
Потребен е само соодветен влог во ресурси и
менување на перцепциите за да можат
жените да се докажат со “посилниот” пол коj
што е сеуште многу доминантен во
руралните средини. Само 38% од жените во
руралните средини се сметаат за економски
активни и само 22% од семејните
земјоделски стопанства се регистрирани на
жени .Дури 58% од жените во руралните
средини немаат лични примања, што е
двојно повеќе од мажите. Жените во
руралните средини, во просек работат околу
11 часа на ден, од кои 42% е неплатена
работа, додекамажите работат 9,7 часа на
ден платена работа.