Para jush gjendet doracaku për arsimtarë për praktika kompjuterike gjithëpërfshirëse me aplikim të teknologjisë ndihmëse, që ka për qëllim tu ofrojë informata praktike dhe rekomandime për përdorimin e kompjuterit dhe teknologjisë ndihmëse në mësim me nxënës me nevoja të veçanta arsimore. Bota moderne, e cila gjithnjë e më shumë po bëhet dixhitale, nuk duhet të paraqes vështërisi shtesë për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara.