Значењето на медиумите за демократските избори е несомнено и не може да се потцени. Медиумите се еден од основните гаранти дека граѓаните ќе можат вистински да учествуваат во дебатата и ќе имаат соодветни информации за партиите, кандидатите и нивните политика, како и за самиот изборен процес. Медиумите се
вистинско „куче-чувар“ на демократијата и нивната улога е да обезбедат транспарентност на изборниот процес.