Кога ќе слушнеме договори склучени вон деловни простории најчесто помислуваме на договорите на
далечина. Под продажба на далечина се подразбира нудење на стока или услуга по пат на различни
средства на комуникација на потрошувач кои не е непосредно присутен, а кои може телефонски, со уплата
или на друг начин да изврши купување. Тука спаѓаат каталошката продажба, ТВ продажбата, тргување по
пошта, печатени испратници, рекламни материјали и нарачки, телефони, автомати и слично.