Проблемот со поништувањата на постапките за јавни набавки се заострува. Евидентиран е рекордно висок
број на поништени тендери во второто тромесечје од го­ динава, најголем во изминатите 3 години од почетокот на мониторингот на јавните набавки. Поништени се дури 32,5% од мониторираните тендери, при што сите одлуки за поништување се донесени од страна на самите државни институции.