Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изготвени преку сеопфатен
процес со повеќе засегнати страни, вклучувајќи друштва, невладини организации и синдикати,
како алатка што треба да им помогне на претпријатијата да развијат ефективни пристапи кон
борбата против поткупот во сите аспекти на своите активности.