Gjithmonë kur realizojmë transakcione nga fusha e qarkullimit të mallrave dhe shërbimeve, kur në këto marëdhënie kontraktuese hyjmë për nevoja personale ose të familjes sonë, ne jemi konsumatorë.