Системот за правда за децата во Република Македонија е воспоставен со Законот за малолетничка правда и се соочува со постоење лоши материјални услови, недостаток на основно образование и систематска ресоцијализација на децата лишени од слобода, па упатува на постоење сериозна загриженост и потреба од напори за дополнително зајакнување на правата на детето.
Потребно е воспоставување на систем на правда на деца во Република Македонија во насока на остварување на нивна заштита, воспитување, превоспитување и правилен развој , но и подигнување на свеста и поширока примена на вонзатворски и алтернативни мерки и мерки со ресторативна природа.