Во рамките на истражувањето на интернет порталите и информативните сајтови беше изведена анализа од неколку аспекти кои вклучуваа: деск анализа фокусирана на функционалностите, типот на содржините и начинот на комуникација, теренски прашалник насочен кон утврдување на капацитетите на самите организации кои стојат зад поратилете и информативните сајтови како и нивните политики на уредување и управување со содржина, анализа на финансиската независност и длабока содржинска анализа на дел од опфатените медиуми. Во анализата беа вклучени вкупно 28 локални интернет портали и информативни сајтови, секој дел од анализата не ги вклучуваше сите сајтови.