Овој документ ги содржи резултатите од истражувањето за распределбата и искористеноста на средствата за здруженијата од општините од буџетската ставка – Трансфер до НВО од општинските буџети за 2012 и
2013 година во 15 општини во Република Македонија: Штип, Карбинци, Кочани, Чешиново – Облешево, Кичево (заедно со придадените општини Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица), Пласница, Македонски Брод, Дебар, Маврово – Ростуша, Центар Жупа, Струга, Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар).