Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Карпош и тоа во различни области кои се во нивна надлежност сппред Законот за локална самоуправа (2002 година). Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални младински совети” имплементиран од “Фондација Конрад Аденауер” во партнерство со “Младите можат” и “Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии – Брисел”.