Плуралистичкиот и мултикултурниот карактер на современите општества имплицира потреба од етаблирање на нови начела и социјални, етички и правни правила и норми на однесување, чијашто функција е развивање на интеркултурализам, координација и интеграција, како предуслов за хармоничен општествен развој.