Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ во извештајот за напредокот на Република Македонија од 2015 година е замрзната и условена со: целосно исполнување на Политичкиот договор од јуни/јули 2015 година и Итните реформски приоритети, најрано до одржувањето на изборите во април 2016 година. Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ за Република Македонија е замрзната и условена со: целосно исполнување на политичкиот договор и итните реформски приоритети, до одржувањето на изборите во април 2016 година.