fbpx
x
Мени

Жени и девојчиња со попреченост – жртви на насилство

Контакт: 026160016

Локација: Skopje

Панел дискусија: Жени и девојчиња со попреченост -потенцијални жртви на родово базирано насилство
30.11.2017 (четврток), 11:30, Холидеј Ин - Скопје

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, во соработка со Министерство за здравство на Р. Македонија и агенциите на ОН, го има задоволството да ве покани на панел дискусија на тема „Жени и девојчиња со попреченост – потенцијални жртви на родово базирано насилство“.

Во Р. Македонија нема постоечки систем за заштита на жените и девојчињата со попреченост кои се жртви на некоја форма на насилство. И оние специјализирани сервиси кои постојат не се пристапни и прилагодени за потребите на оваа ранлива група. Насилството врз жените и девојчињата со попреченост мора да се препознае како сериозен општествен проблем и да му се посвети должно внимание.

Ќе ни биде чест да присуствувате на панел дискусијата и да го дадете својот придонес кон ова многу значајно прашање.

Модератор: Љуљета Адеми

11:30-12:00 Пристигнување и регистрација

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

12:00 – 12:10 Воведно обраќање
Луиза Винтон- Постојана координаторка на ОН и постојана претставничка на УНДП

12:10 – 12:20
Елена Димушевска- Извршна директорка, Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство

12:20 – 12:30
Мила Царовска- Министерка за труд и социјална политика

12:30 – 12:40
Бенџамин Перкс- Претставник на УНИЦЕФ

12:40 – 12.50
Ема Ананиевска- Апсолвентка на Факултет за музичка уметност

12:50 – 14:00
Дискусија
------------------------------------------------------------------------------------------
Panel discussion: Women and girls with disabilities - potential victims of gender based violence
30.11.2017 (Thursday), 11:30, hotel Holiday Inn - Skopje

National Network to End Violence against Women and Domestic Violence, in cooperation with Ministry of Health and UN agencies, has the pleasure to invite you to a panel discussion on the topic "Women and girls with disabilities - potential victims of gender based violence".

In Macedonia there is no system of protection for women and girls with disabilities that are victims of any form of violence. The specialized services that do exist are not accessible and adapted for the needs of this vulnerable group. Violence against women and girls with disability has to be recognized as a serious social problem and due attention needs to be paid.

Moderator: Luljeta Ademi

11:30-12:00 Arrival and registration

PANEL DISCUSSION

12:00 – 12:10 Opening remarks
Louisa Vinton - UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative

12:10 – 12:20
Elena Dimushevska - Executive Director of National Network to End Violence against Women and Domestic Violence

12:20 – 12:30
Mila Carovska - Minister of Labor and Social Policy

12:30 – 12:40
Benjamin Perks - Representative of UNICEF

12:40 – 12.50
Ema Ananievska - Senior undergraduate student at Faculty of Musical Arts

12:50 – 14:00
Discussion