fbpx
x
Мени

Национани Симболи, културна меморија и политички идентитети во Р.Македнија

Контакт: 078-234-730

Локација: Скопје

Панел дискусија и презентација од спроведената анкета од добиениот мал акциски грант од Civica -Mbilitas. во сорабока со МЦМС.