fbpx
x
Мени

Истражувачки семинар “Постигнување на одржлив економски развој преку општествената одговорност на фирмите”

Почнувајки од 20тиот век, националните економии и претптијатијата се
наоѓаат пред глобални предизвици. Растечката нееднаквост помеѓу класите, правата на работниците, фер плати и грижата за природната околина, се почесто се наоѓаат во судир со концептот на максимизација на профитот. Токму поради овој судир, веќе на почетокот на 1940 година, за прв пат се споменува нов концепт на општествена одговорност на фирмите, кој се
обидува да ги таргетира веќе споменатите проблеми и се обидува да најде
одржливо решение помеѓу профитот и општеството.
Колку е овој концепт успешен и релевантен, но и апликативен во националните економии, ќе се објасни во презентацијата.